Niniejsza polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwana dalej polityką prywatności) obejmuje wszelkie informacje, które strony internetowe firmy "Turbocentras", mogą otrzymać od użytkowników w trakcie wizyty na stronach internetowych firmy.

1. DEFINICJAPOJĘĆ

1.1. W niniejszej Polityce prywatności używa się następujących pojęć:

1.1.1. "Administratorzy serwisu internetowego firmy "Turbocentras" (zwani dalej – administratorami)" – upoważnieni przez firmę pracownicy administrują serwis internetowy oraz w imieniu firmy "Turbocentras", przetwarzają dane osobowe użytkowników.

1.1.2. "Dane osobowe" to dowolne informacje, dotyczące w sposób pośredni lub bezpośredni określonej lub określanej osoby fizycznej (podmiot danych osobowych, użytkownik).

1.1.3. "Przetwarzanie danych osobowych" oznacza dowolne działanie (operacje) lub szereg działań (operacji), wykonywanych z danymi osobowymi z wykorzystaniem lub bez wykorzystania środków automatyzacji.

1.1.4. "Poufność danych osobowych" oznacza obowiązkowy wymóg operatora lub innej osoby, mającej dostęp do danych osobowych, dotyczący zapobiegania ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub innych podstaw prawnych.

1.1.5. "Użytkownik serwisu internetowego (zwany dalej - użytkownikiem)" oznacza osobę, mającą dostęp do serwisu i korzystającej z serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

1.1.6. "Pliki cookies" oznaczają niewielki fragment danych (plik) wysyłany przez serwer sieciowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który, klient sieciowy lub przeglądarka internetowa za każdym razem wysyła do serwera sieciowego w HTTP/HTTPS przy próbie otworzenia strony internetowej.

1.1.7. "Adres IP" jest to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, zbudowanej na podstawie protokołu IP.

1.1.8. "Strona internetowa (zwana dalej stroną)" - strony internetowe firmy "Turbocentras", znajdujące się na domenach własnych danej firmy, z których jedną stronę Państwo aktualnie przeglądają.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie z serwisu przez użytkownika oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności i warunków przetwarzania danych osobowych użytkownika.

2.2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie akceptuje warunków polityki prywatności, powinien opuścić stronę internetową.

2.3. Ta polityka prywatności dotyczy tylko stron firmy "Turbocentras". Strona internetowa firmy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, na które użytkownik może przejść używając linków dostępnych na stronie.

2.4. Administratorzy witryny nie sprawdzają autentyczności danych osobowych podawanych przez użytkowników serwisu internetowego firmy "Turbocentras".

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza polityka prywatności określa zobowiązania administratorów serwisu internetowego, które dotyczą nieujawniania oraz zabezpieczenia trybu ochrony prywatności danych osobowych, które zostały przekazane przez użytkownika podczas rejestracji na stronie lub przy składaniu zamówienia w celu nabycia towaru.

3.2. Dane osobowe, dozwolone do przetwarzania w ramach niniejszej polityki prywatności, są przekazywane przez użytkownika w trakcie wypełnienia formularzy rejestracyjnych na stronach firmy "Turbocentras" i obejmują następujące informacje:

 • imię i nazwisko użytkownika;
 • telefon kontaktowy użytkownika;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • adres dostawy towaru;
 • miejsce zamieszkania użytkownika;
 • adres IP komputera użytkownika.

3.3. Strona przechowuje następujące dane, które są automatycznie przekazywane podczas odwiedzania strony:

 • adres IP;
 • informacje z plików Cookies;
 • informacja o przeglądarce (lub innym programie, umożliwiającym dostęp do strony);
 • czas aktywnego dostępu do strony;
 • adresy odwiedzanych stron internetowych;
 • referer strony (adres strony poprzedniej).

3.3.1. Pliki Cookies użytkownika są wykorzystywane tylko i wyłącznie w przypadkach, przewidzianych w p. 4. danej polityki prywatności. Odłączenie Cookies może spowodować brak możliwości przeglądania niektórych części strony internetowej, wymagających autoryzacji.

3.3.2. Strona internetowa gromadzi dane statystyczne o adresach IP swoich użytkowników. Ta informacja jest wykorzystywana w celu znalezienia i rozwiązania problemów technicznych oraz w celu weryfikacji legalności realizowanych operacji finansowych.

3.4. Dowolne inne informacje osobowe, o których nie było mowy wyżej (historia zakupów, wykorzystane przeglądarki, systemy operacyjne i in.) podlegają rzetelnemu przechowywaniu i nieujawnianiu, za wyjątkiem przypadków, przewidzianych w punkcie 5.2. oraz 5.3. niniejszej polityki prywatności.

4. CELE GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Dane osobowe użytkownika mogą zostać wykorzystane przez administratorów strony internetowej w następujących przypadkach:

4.1.1. Identyfikacja użytkownika, zarejestrowanego na stronie internetowej celem złożenia zamówienia oraz (lub) zawarcia umowy kupna-sprzedaży na odległość z firmą "Turbocentras".

4.1.2. Nadanie użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów strony internetowej.

4.1.3. Ustalenie sposobu komunikacji z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań, dotyczących korzystania ze strony internetowej, świadczenia usług, przetwarzania zapytań i wniosków użytkownika.

4.1.4. Określenie miejsca przebywania użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności danych osobowych, podanych przez użytkownika.

4.1.6. Tworzenie wpisu rejestracyjnego w celu dokonania zakupów, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

4.1.7. Zawiadomienie użytkownika strony internetowej o stanie realizacji zamówienia.

4.1.8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzenie podatku lub posiadania ulg podatkowych, kwestionowania płatności, określenie uzyskania przez użytkownika kredytu.

4.1.9. Zapewnienie użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i pomocy technicznej w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

4.1.10. Udostępnienie użytkownikowi, za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, nowościach oraz przekazanie innych informacji w imieniu firmy "Turbocentras" lub w imieniu partnerów firmy "Turbocentras".

4.1.11. Realizacja działalności reklamowej i promocyjnej za zgodą użytkownika.

5. SPOSOBY I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa w terminie nieograniczonym, w dowolny zgodny z prawem sposób, w tym w systemach elektronicznych danych osobowych z wykorzystaniem środków automatyzacji lub bez ich wykorzystania.

5.2. Użytkownik zgadza się z tym, że administratorzy strony internetowej mają prawo przekazywania danych osobowych osobom trzecim, w szczególności, służbom kurierskim, organom pocztowym, operatorom sieci, wyłącznie w celu realizacji zamówienia użytkownika, które zostało złożone na stronie firmy "Turbocentras", łącznie z dostawą towaru.

5.3. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwowym wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych oraz zgodnych z prawem.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, administrator strony internetowej informuje użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administratorzy strony internetowej dokonują niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed niezgodnym z prawem lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, wprowadzeniem zmian, zablokowaniem, kopiowaniem, ujawnieniem, jak również przed niezgodnymi z prawem działaniami osób trzecich.

6. ZOBOWIĄZANIA STRON

6.1. Użytkownik jest zobowiązany do:

6.1.1. Przedstawienia informacji o danych osobowych, niezbędnych do korzystania ze strony internetowej firmy "Turbocentras".

6.1.2. Aktualizowania, uzupełnienia przekazanych informacji o danych osobowych w przypadku ich zmiany.

6.2. Administratorzy strony internetowej zobowiązują się do:

6.2.1. Wykorzystywania przekazanych informacji wyłącznie w celach, podanych w pkt. 4 niniejszej polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnienia rzetelnego przechowywania informacji poufnej, nie ujawniania jej bez uzyskania zgody użytkownika, jak również nie dokonywania sprzedaży, wymiany, publikowania, lub ujawnienia w jakikolwiek inny możliwy sposób otrzymanych danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej polityki prywatności.

6.2.3. Dołożyć wszelkich starań w celu ochrony prywatności danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami stosowanymi zwykle w celu ochrony takiej informacji w obowiązującym obrocie biznesowym.

6.2.4. Zablokowania danych osobowych, dotyczących konkretnego użytkownika, od chwili otrzymania zawiadomienia lub prośby od użytkownika lub jego prawnego przedstawiciela lub stosownego organu ds. ochrony praw podmiotów danych osobowych, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia nieprawdziwych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. W przypadku, gdy Administratorzy strony internetowej nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, ponoszą oni odpowiedzialność za straty użytkownika w związku z wykorzystaniem danych osobowych w sposób niezgodny z prawem, zgodnie z ustawodawstwem, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w pkt. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej polityki prywatności.

7.2. W przypadku utracenia lub ujawnienia informacji poufnej Administratorzy strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli ta informacja poufna:

7.2.1. Została upubliczniona przed jej utraceniem lub ujawnieniem.

7.2.2. Została otrzymana od strony trzeciej do momentu jej otrzymania przez administratorów strony internetowej.

7.2.3. Została ujawniona za zgodą użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed złożeniem w sądzie pozwu, dotyczącego sporu, wynikającego z relacji pomiędzy użytkownikiem strony internetowej a administratorem, należy złożyć oficjalną reklamację (propozycja o polubownym rozwiązaniu sporu w formie pisemnej).

8.2. Strona, otrzymująca reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania, zawiadamia stronę przeciwną o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku braku porozumienia stron, spór zostanie skierowany na drogę sądową zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

9. WARUNKI DODATKOWE

9.1. Administratorzy strony internetowej mają prawo do wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności bez zgody i zawiadamiania użytkownika.

9.2. Nowa polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą jej udostępnienia na stronach internetowych, o ile nowa redakcja polityki prywatności nie przewiduje inaczej.

9.3. Obowiązująca polityka prywatności jest umieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.turbocentras.com/pl/polityka-prywatnosci.html.

Product added to wishlist

This site use cookies. Find out more about personal information in our Privacy Policy page.